Modern Oğuz Türkçesi Diyalektlerinde Göçüşme

Bu çalışmada bir kelimedeki iki fonemin yer değiştirmesi olarak tanımlanan göçüşme olayı Oğuz grubu Türk lehçeleri içerisinde değerlendirmeye çalışılmıştır. Nöbetleşen seslerin yerine göre yakın ve uzak, yer değiştiren seslerin niteliğine göre de iki ünsüzün ya da ünlünün yer…

Devamı »

Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar

Eski Türkçede sınırlama görevini, yönelmeli adlardan sonra gelen teg ve tegi edatları üstlenmiş durumdadır . Karahanlı döneminde tegi yanında tegü ve tegin’e de rastlanır. Harezm Türkçesinde tegi’nin e’sinde daralmayla tėgi biçimine giren edat, Çağataycada kapalı ünlülü olarak ve…

Devamı »

Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması

13-15. yüzyıllar arası Anadolu Türkçesi ile ilgili yaklaşık yüzyıldır sürdürülen çalışmaların ortaya koyduğu veriler ışığında “standart” bir Eski Türkiye T ü r k ç e s i nden (= SETT) söz edilebilir.2 Aşağıda bu çalışmaların ortaya koyduğu verileri…

Devamı »

Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu

Anadolu ağızlarında etnik karışmalar olmakla birlikte Kınık, Avşar ve Salur boylarının ağız özellikleri Zeynep Korkmaz tarafından tespit edilmiştir. Kınık Boyu Ağız Özellikleri Avşar Boyu Ağız Özellikleri Salur Boyu Ağız Özellikleri Makalenin tamamına ulaşmak için adı geçen makaleye bakabilirsiniz….

Devamı »

Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine

Anadolu’ya çeşitli Türk boyları (Peçenek, Kıpçak, Oğuz vs.) milattan ön- ceki dönemlerden beri geldilerse de, bu toprakların Türkleşmesi 11. Yüz- yıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ile olmuştur. 11. yüzyıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ve daha sonrasında, Oğuz olmayan…

Devamı »

Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Batı Trakya Türk Ağızları

Leylâ Karahan’ın Anadolu ağızlarının sınıflandırılması ölçütleri ile Gümülcine ve İskeçe ağızları özelliklerinin karşılaştırılması Ses Bilgisi 1. Alınma kelimelerdeki uzun ünlülerin normal süreli ünlüye dönüşmesi 2. Kalınlık-İncelik bakımından ünlü benzeşmesi 3. Kök ve ek ünlülerinde meydana gelen ve sebebi…

Devamı »

Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine Çalışma Yapılmayan İl ve İlçeler

Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine yapılan çalışmaların kökeni 1867’deki Maksimov’un çalışmalarına dayanır. Literatürde yabancı araştırmacılar dönemi diye geçen bu dönem, 1940’lı yıllara kadar sürmüştür. Bu dönemde yapılan çalışmalar birçok yönden eksik olsalar da, Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan ilk…

Devamı »

Gramatikal Ölçütlerle Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine Bir Araştırma

Ağızlar fonetik, morfolojik ve leksik ölçütlere göre sınıflandırılır. Daha önce yapılan sınıflandırma çalışmalarında fonetik ve morfolojik ölçütler kullanılmıştı. Bu yazıda leksik ölçütlerin ortaya koyduğu sonuçlar ile fonetik ve morfolojik ölçütlerin sonuçlarının örtüşüp örtüşmediği araştırılmıştır. Sonuç: Bu araştırmada seçilen…

Devamı »

Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine

Ağızbiliminin amaçları, çalışma alanları, terimleri ve yöntemleri ile dilbilim/dilbilgisi ve lehçebilimden ayrılarak müstakil bir bilim alanı olması, ağızbilimi terimleri sözlüğünün hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde ağızbilimi araştırmacılarının ihtiyacını karşılayacak ne terim sözlükleri ne de el kitapları mevcuttur. Bu anlamda…

Devamı »

Ağız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler

Bir dil bilimi terimi olarak “ağız (frn. parler / alm. Mundart / ing. language / ita. parlata)” genel anlamda, “bir dilin (langue) vy lehçesinin (dialecte) sınırları içinde, belli bölge vy topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının bütünü” diye tanımlanabilir….

Devamı »